Nacionalni spomenik: Stara džamija u Ćojluku izgrađena davne 1666. godine

Srebrenik

Nacionalni spomenik: Stara džamija u Ćojluku izgrađena davne 1666. godine

19.01.2019 - 16:00
Ostalo

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine džamiju u Ćojluku u općini Srebrenik, 2011. godine proglasila je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Stara džamija izgrađena je u tradicionalnom narodnom stilu, a prema arhitekturi objekat džamije je  iz 17. stoljeća, dok je prema određenim podacima izgrađena davne 1666. godine. 

Stara džamija u Ćojluku

Džamija u Ćojluku pripada tipu jednoprostornih džamija, pravougaone tlocrtne osnove sa ĉetverovodnim krovom i drvenom munarom. Džamija je ubilježena u prvom austrougarskom gruntovnom popisu, 1887. godine, kao vlasništvo Vakufa Ćojluĉke. Na džamiji nema originalnog tariha, a na jugoistoĉnoj fasadi se nalazi kamena ploĉa u kojoj su uklesane godine: 1666. -izgradnje i 1971. -opravke. Godine 1971, vanjski plašt, tijelo munare je u potpunosti obložen pocinĉanim limom.

Zbog lošeg stanja u kojem se nalazila tokom 2015. godine, pod nadzorom i u organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, urađen je Glavni projekat za Rekonstrukciju i rehabilitaciju džamije u Čojluku.

Naselje-selište Ćojluk se ne pominje ni u jednom defterskom popisu nastalom prije 1604. godine. lako nam nedostatak pisanih dokumenata onemogućavaju tačno vremensko određenje nastanka novog naselja - selišta Ćojluk, imajući u vidu raseljavanje naselja iz podgrađa, kao i semantiku naziva Ćojluk (rijeĉ je muškog roda sa persijsko - turskim korijenima i mogla bi se prevesti kao selo, selište) možemo pretpostaviti da je naselje formirano u periodu nakon propadanja varoši.

U haremu džamije je na jednom nišanu saĉuvana oznaka 1209. hidžretske godine (odnosno 1794. godine), a sadržaj jednog dokumenta iz Orijentalne zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona, implicirana nepobitnim zaključkom da je Ćojluk, kao naselje sigurno postojalo početkom 18. vijeka. Na jugoistočnom zidu džamije postavljena je ploča na kojoj, osim godine popravke -1971, uklesana 1666. godina označava godinu gradnje džamije. Prema iskazu starijih mještana Ćojluka, ta ploča je prepis sa ranijeg tariha koji je, prema tim iskazima, zakopan upravo ispod njega, u haremu džamije prilikom te popravke džamije iz 1971. godine.

Džamija je služila kao molitveno mjesto ne samo za stanovnike Ćojluka već i za stanovnike drugih sela, prije svega stanovnike Dželikana i Junuzovića.

 

Izvor: Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

BNN.ba