Kultura

Ohranović: Historijski arhiv Sarajevo vrijedno čuva blizu 11 kilometara arhivske građe

06.03.2019 - 12:03

Historijski arhiv Sarajevo utemeljen je Aktom o osnivanju grada Sarajeva, koji je donio Narodni odbor grada Sarajeva 3. maja 1948. godine.

Zbirka slika Ismeta Mujezinovića kao izvor izučavanja povijesti i razvoja bh. umjetnosti

10.01.2019 - 17:12

Zbirka slika Ismeta Mujezinovića broji 2085 slika, crteža, grafika i krokija koji su nastali tokom sedam decenija plodonosnog angažmana ovoga slikara. Za vrijeme studijskih boravaka u svjetskim likovnim metropolama poput Beča ili Pariza, Mujezinović istražuje suvremene slikarske pravce, ali na svojim slikarskim platnima ostaje vjeran realizmu. Slikarstvo Ismeta Mujezinovića svjedočanstvo je različitih povijesnih mijena, ali i ličnog slikarovog sazrijevanja.

BiH dobila tri nova nacionalna spomenika

01.08.2018 - 13:55

Članovi Komisije za nacionalne spomenike BiH, također su usvojili i izmjene i dopune odluke o proglašenju historijske građevine – vila Emericha Pascola u Banjoj Luci, te izmjene i dopune odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Manastir Ozren, sa freskama, u Petrovu, općina Petrovo, kojima su redefinirane mjere zaštite tih dobara.

Humanitarna predstava 'Lude sedamdesete' 7. juna u Jajcu

05.06.2018 - 10:50

Predstava se realizuje u okviru kampanje "65+ razloga za život" koju su osmislili volonteri HKO "Kruh sv. Ante" kako bi pokazali javnosti da stare osobe nisu zaboravljene i da mladi i bh. društvo mogu učiniti puno kako bi njima omogućili dostojanstvenu starost.

Glavni pokretački motiv kampanje je, kako kažu, ljudski zadatak i želja da se brine o onima u potrebi, bolesnim i marginaliziranim ljudima.

Turali-begova džamija u Tuzli, ostavština jednog od najvećih vakifa u BiH

04.05.2018 - 15:45

Graditeljska cjelina - Poljska (Turali-begova) džamija sa grobljem i turbetom u Tuzli od strane Komisije za očuvanje nacionalnh spomenika Bosne i Hercegovine nacionalnim spomenikom proglašena je 2005. godine. Turali-begova džamija sa grobljem i turbetom u Tuzli locirana je u Turali-begovoj ulici, u središtu stare Turali-begove mahale, a danas u prostornoj cjelini "Staro gradsko područje".

Stećci na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima kao svjedoci srednjovjekovne prošlosti Bosne

20.04.2018 - 14:19

Nekropolu na lokalitetu Mramorje čini 18 stećaka podijeljenih u dvije skupine, gdje dominiraju sljemenjaci. Tri stećka su ukrašena. Od ukrasnih motiva uočavaju se: spirale, grozdovi, rozete, vrpce, biljna stilizacija, ljiljan.

Stara džamija Soko u Sokolu: Nekad feudalni dvorac, danas nacionalni spomenik

17.04.2018 - 16:19

Lokalitet Stara džamija se nalazi u okviru aktivnog muslimanskog groblja. Tlo na kojem ja sagrađena je veoma strmo sa izrazitim padom od sjevera prema jugu. Lokalizovan je u samom centru sela Soko, u neposrednoj blizini srednjovjekovnog grada Sokola, koji je također nacionalni spomenik BiH.

Zgrada SPKD "Prosvjeta", okupljalište značajnih intelektualaca bosanskih Srba u Sarajevu

22.03.2018 - 13:39

Od dolaska austrougarske vlasti 1878. godine, na području Bosne i Hercegovine potaknuta je i intenzivirana afirmacija nacionalne svijesti, posebno sa procesom industrijalizacije. U procesu modernizacije političkog života, u Sarajevu je nakon 1878. godine osnovano nekoliko kulturno-prosvjetnih društava. Osnovni cilj kulturno-prosvjetnih društava bio je pomaganje sirotinje, učenika te prosvjećivanje naroda. 

Čuvar historije Bosne i Hercegovine: Historijski muzej BiH godinama čeka na svoju obnovu

20.03.2018 - 13:38

Historijski muzej Bosne i Hercegovine osnovan je po završetku Drugog svjetskog rata, 13. novembra 1945. godine, kao Muzej narodnog oslobođenja. Prvobitno je bio smješten u Vijećnici, nakon čega je1963. godine je preseljen u namjenski izgrađenu zgradu na Marijin Dvoru. Do danas je ovaj Muzej više puta je mijenjao ime i širio djelatnost; Od 1949. do 1967. zvao se Muzej narodne revolucije BiH, od 1967. do 1993. nosio je naziv Muzej revolucije BiH, a 1993. godine dobio je današnje ime – Historijski muzej BiH.

Zgrada Marijin dvora, najznačajniji primjer palate u Sarajevu

19.03.2018 - 15:29

Marijin dvor (Marienhof) se nalazi u istoimenom historijskom centralnom dijelu grada. Objekat  je svojom  južnom stranom orijentiran prema  Ulici maršala Tita. Prema sjeveru, palača je ograničena Ulicom Avgusta Brauna, prema istoku Dolinom ulicom, a prema zapadu ulicom kralja Tvrtka.

Objekat se sastoji od zgrade i dvorišta, a nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašen je 2007. godine.