Denis Bečirović:Uspostaviti vrhovni sud BIH

Vrhovni sud BiH

Denis Bečirović:Uspostaviti vrhovni sud BIH

29.07.2015 - 13:46
Politika

Poslanik Denis Bećirović pokrenuo je u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine inicijativu za formiranje vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.

Prema Bećirovićevom današnjem saopćenju, on je to učinio na sjednici Doma 22. jula. Bećirović traži da Vijeće ministara BiH bude zaduženo da najkasnije za mjeseci od usvajanja njegove inicijative izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog zakona o vrhovnom sudu BiH. 

U obrazloženju je naveo da u evropskom pravnom krugu država, u koji je integrirana i BiH, jedino ona nema jedan vrhovni sud, što mora biti otklonjeno i što bi dovelo do toga da i BiH ima organizaciju pravosuđa po uzoru na zemlje Evropske unije (EU). 

- Pravno uobličavanje države podrazumijeva zaokruženu sudsku vlast. Samo s jednim vrhovnim sudom na vrhu hijerarhizirane piramide sudova mogu se ostvariti pravni i ustavni principi podjele vlasti, pravne države, socijalne države i princip očuvanja pravnog jedinstva. Jedan vrhovni sud je imanentan državnosti - navodi Bećirovič. 

Ustav ne zabranjuje uspostavu jednog vrhovnog suda za Bosnu i Hercegovinu. Pisanom ustavnom pravu imanentan je ustavni princip integracije koji obavezuju državu da uspostavi jedan vrhovni sud, obrazlaže on također. 

Pravno-tehnički je netačno u Ustavni sud Bosne i Hercegovine učitavati nadležnosti jednog vrhovnog suda. Apelacionu i kasacionu nadležnost neophodno je odvojiti i organizaciono-tehnički osigurati u ustrojstvu pravosudne vlasti. 

- Postoji sasvim realna mogućnost da se razvije različita sudska praksa u entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Ovo je izraženo u oblasti krivičnog prava jer se primjenjuju tri krivična zakona. U izgledu je razvijanje različitih pravosudnih standarda i standarda krivičnog gonjenja. Potencijalna opasnost od razvijanja neusaglašnih standarda je dovoljan razlog za uspostavljanje sudske instance koja će ovo onemogućiti. Jedan vrhovni sud odlučivat će o načelnim pitanjima od pravne važnosti, ocjenjivat će zakonitost sudskih odluka i usaglašavati sudsku praksu - obrazloženje je Denisa Bećirovića. 

Sudska vlast odgovorna je za efikasno provođenje prava EU. Bez jednog vrhovnog suda neće biti moguće osigurati efikasnu i jedinstvenu primjenu državnih propisa koji će izaći u susret preuzimanju pravnih tečevina EU u nacionalno zakonodavstvo, naveo je također.

-  Svi predstavnici međunarodnih organizacija jednoznačno zahtijevaju uspostavljanje sudske instance koja bi po svom karakteru odgovarala vrhovnom sudu. Princip efikasnosti koji zahtijeva da se pravo EU ne preuzima samo ispunjenjem obaveza zakonodavne vlasti nego jednaku odgovornost prebacuje sudskom sistemu koji data prava treba štititi. To samo potvrđuje značaj postojanja vrhovnog suda BiH s odgovarajućim nadležnostima koje trenutno nema nijedan sudski organ u Bosni i Hercegovini. Stoga, kriterij za članstvo u EU s većom političkom snagom ukazuje na obavezu uspostavljanja vrhovnog suda u BiH, što je s aspekta domaćeg ustavnog prava odavno trebalo ispuniti - zaključuje poslanik Bećirović. 
 

Izvor: 
Fena