Gender Centar FBiH predlaže Vladi FBiH izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Dio koji se odnosi na sigurne kuće

Gender Centar FBiH predlaže Vladi FBiH izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

29.06.2015 - 12:50
BiH

Radna grupa Gender Centra Federacije BiH uputit će Vladi Federacije BiH prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u dijelu koji se odnosi na sigurne kuće.

Federalno ministarstvo pravde je predlagač ovog zakona, koji će biti upućen s prijedlogom zaključaka. 

Ovaj proces će podrazumijevati javne konsultacije u skladu s Uredbom o pripremi propisa, upućivanje u parlamentarnu proceduru i slično. 

Ukoliko se usvoje izmjene i dopune Zakona Federalno ministarstvo rada i socijalne politike trebalo bi nakon dvije godine ponovo pokrenuti postupak izrade Pravlilnika o sigurnim kućama tj. Pravilnika o kriterijima i standardima za osnivanje, rad i finansiranje sigurnih kuća i druge prateće dokumente (registar, rješenje o visini naknade...).  

Ovaj zadatak nije bila u mogućnosti izvršiti Radna grupa za izradu Pravilnika o kriterijima i standardima za osnivanje, rad i finansiranje sigurnih kuća 2013. godine, jer u članu 35. Zakona nije bilo jasno definirano u skladu s kojim Zakonom se osnivaju sigurne kuće. 

Naime, Zakonom o organizaciji organa uprave propisano je da tijela uprave mogu donositi pravilnike kao provedbene propise kojima se bliže razrađuju pojedine odredbe federalnog, odnosno kantonalnog zakona. 

Međutim, u važećem zakonu stoji odredba da sigurnu kuću može osnovati pravna ili fizička osoba u skladu sa zakonom, što nije precizno definisana odredba, te Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nije moglo donijeti Pravilnik o osnivanju, radu i finansiranju sigurnih kuća. 

Informacija je upućena Vladi FBiH, koja je zadužila Gender Centar Federacije BiH da formira Radnu grupu za izmjene i dopune člana 35. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, saopćilo je Udruženje Žene ženama. 

Izvor: 
Fena
Tagovi: