Ministarstvo poljoprivrede RS-a "palo" na ocjeni revizora

Niz prapusta u radu

Ministarstvo poljoprivrede RS-a "palo" na ocjeni revizora

04.07.2015 - 09:34
BiH

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ni za rad u prošloj godini nije dobilo prolaznu ocjenu Glavne službe za reviziju javnog sektora u RS.

Niz je prapusta u radu ovog resora Vlade RS-a tokom 2014. godine, ali i potvrđenih dugovanja prema ratarima. 

Ukupno neizmirene obaveze, zaključno s 28. februarom 2015. godine iznosile su 23.149.514 KM, od kojih se na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a odnosi 1.067.078 KM, Agenciju za agrarna plaćanja 21.938.073 KM i Republički hidrometeorološki zavod 144.363 KM. 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS je „probilo“ predviđeni budžet za 15 posto ili 14.573.165 KM u odnosu na rebalansom odobrena sredstva, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS. 

Revizija je ukazala i da su se Ministarstvo i Agencija za agrarna plaćanja u 2014. godini zadužili kod tri komercijalne banke u iznosu od 15.372.809 KM u svrhu izmirenja obaveza po osnovu podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela iz 2013. godine na osnovu Uredbe Vlade RS od 21. marta 2014. godine, što nije u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama RS. 

Također, Agencija za agrarna plaćanja nije dosljedno primijenila zaključak Vlade RS od 5.decembra 2013. godine i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, jer nisu na isti način tretirani korisnici podsticaja prilikom izmirenja duga prema javnom preduzeću „Robne rezerve“ RS. 

Naime, revizija je upozorila da je pojedinim korisnicima podsticaja, iznos odobrenih podsticajnih sredstava prilikom plaćanja umanjen za iznos duga u punom iznosu, a sa pojedinim korisnicima podsticaja sklopljen je sporazum
o reprogramu obaveza. 

I zahtjevi za pojedine novčane podsticaje za razvoj poljoprivrede i sela nisu rješavani u skladu Pravilnikom, u roku od 60 dana za predmete za koje je tražena dopuna zahtjeva.

-Značajan dio plaćanja po osnovu odobrenih novčanih podsticaja vršen je putem ustupanja potraživanja (cesija), što dovodi u pitanje namjensko trošenje sredstava, jer se isplate podsticaja vrše nakon što je korisnik sam obezbijedio sredstva iz drugih izvora za namjenu koja se subvencionišu iz budžetskih sredstava. Na taj način umanjuje se efikasnost upravljanja javnim sredstvima koja su planirana za podsticaje – upozorila je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a. 

Ministarstvo poljoprivrede je izdalo i garanciju kojom se obavezuje da će Garantnom fondu RS, u slučaju nastupanja dospjelih, a neizmirenih obaveza firme „Farmland“ a.d. Nova Topola (nastalih po osnovu Ugovora o zajmu za poljoprivredu, odobrenog od strane Investiciono-razvojne banke RS firmi „Farmland“ a.d.), vršiti prenos sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela, na koja „Farmland“ a.d. ostvari pravo. 

Izdavanje takve garancije od strane Ministarstva nije u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama RS.

Revizija je utvrdila i da je Ministarstvo poljoprivrede, dugoročne zajmove u iznosu od 2.016.141 KM, plasirane preko Bobar banke a.d. Bijeljina koja je u postupku likvidacije, iskazalo kao kratkoročna potraživanja (koja su prijavljena i priznata kao dio likvidacione mase). 

Ta sredstva su obezbijeđena donacijom Vlade Japana i namijenjena su za naplatu i replasman.

Revizori su također skrenuli i pažnju jer za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela nije izdvojeno definiranih šest posto bruto domaćih prihoda iz budžeta RS. 
 

Izvor: 
Fena
Tagovi: