Srednjoškolce stimulirati da pri upisu na fakultet odaberu oblasti gdje je izražen nedostatak kadra

Upis studenata u prvu godinu studija u akdemskoj 2015./2016

Srednjoškolce stimulirati da pri upisu na fakultet odaberu oblasti gdje je izražen nedostatak kadra

22.06.2015 - 13:25
BiH

Prijave na konkurs koji je objavljen 17. juna za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2015./2016. godini podnose se organizacionim jedinicama do 3. jula, a upis primljenih studenata bit će obavljen od 1. do 22. septembra.

Na osnovu dosadašnjeg iskustava, u izjavi Feni  uoči početka nove akademske godine, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muharem Avdispahić ističe da se, prilikom upisa, završeni srednjoškolci uglavnom opredjeljuju za fakultete Grupacije društvenih nauka i Grupacije humanističkih nauka.

- Posljednjih godina primijećen je povećan interes za upis na fakultete Grupacije tehničkih nauka, a postepeno se povećava i interes za fakultete Grupacije medicinskih nauka, Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i Grupacije umjetnosti - kazao je.

U namjeri unapređenja nastavnog i naučnog procesa i uvođenje novih studijskih programa, u studijskoj 2015./2016. godini na Univerzitetu u Sarajevu najavio je početak realizacije integriranog studija prvog i drugog ciklusa na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao i interdisciplinarni studij "Informatika u upravi" u realizaciji Fakulteta za upravu, Prirodno-matematičkog fakulteta i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Također, u studijskoj 2015./2016. godini bit će upisana druga generacija interdisciplinarnog studija "Konzervacija i restauracija", koji realizira Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Podsjeća da je prijedlog teksta konkursa i plana upisa kandidata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2015./2016. godini, koji je usvojio Senat Univerziteta u Sarajevu na sjednici u maju ove godine, zasnovan na prijedlozima koje su proslijedili fakulteti i akademije rukovodeći se Instrukcijom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a za izradu prijedloga plana upisa studenata na akreditiranim visokoškolskim ustanovama na području KS-a od 21. 4. ove godine.

Rektor ističe da svake akademske godine Univerzitet u Sarajevu nudi društvu stotine različitih zvanja i kvalifikacija iz svih oblasti koje uzorno razvijena visokoškolska institucija treba da pokriva u svojim obrazovnim i istraživačkim programima, ali da odgovarajućim stimulativnim mjerama, poput stipendija, treba privući završene učenike srednjih škola da se pri upisu opredijele za studijske programe u oblastima u kojima je izražen nedostatak visokoobrazovanog kadra.

- No, Univerzitet se ne može i ne smije ograničiti samo na datost. Obavezan je obrazovati one koji će doprinijeti budućem razvoju. U vrijeme kad je tržište globalizirano, brojni naši kadrovi ostajući u Bosni i Hercegovini mogu biti i dio evropskog i svjetskog tržišta rada - smatra. 

Kaže da Univerzitet u Sarajevu ne podržava administrativna ograničenja upisa na fakultete i akademije.

- Kad osnivač promijeni model sufinansiranja Univerziteta tako da taj model uključi broj studenata i karakter studijskog programa, smisleno je da strateški određuje broj redovnih studenata finansiranih iz budžeta po pojedinim programima. Nema osnova ograničavati slobodu informiranog izbora onim koji se uz vlastita ulaganja odlučuju da na javnom univerzitetu, koji je ujedno vodeća visokoobrazovna i istraživačka institucija u državi, upišu studij koji žele. Jedini tu relevantan uvjet jest ispunjenost standarda i normativa za odvijanje nastavnog procesa - naglasio je.

Upitan da li se i u kojoj mjeri prilikom izrade plana za upis studenata u novu akademsku godinu vodi računa o stanju na tržištu rada rektor Avdispahić podsjeća da je trećina od ukupnog broja studenata, koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu, iz raznih dijelova BiH te da, kada se govori o sadašnjoj situaciji, nije relevantno polaziti samo od stanja zaposlenosti u Kantonu Sarajevo, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2015./2016. godini objavljen je 17. juna na web stranici (www.unsa.ba) i oglasnoj ploči Univerziteta u Sarajevu i web stranicama i oglasnim pločama fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.

U prvu godinu prvog ciklusa studija planiran je upis 6.339 studenata (redovni studij 2.584; redovni studij - troškove studija snose sami studenti 2.215; vanredni studij 717; distance learning studij 530; te strani državljani 293).

Prijave na konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama do 3. jula. Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica utvrdit će datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama i oglasnim pločama.

Prijemni ispiti će, u skladu s tekstom konkursa, biti završeni do 28. augusta. Upis primljenih studenata bit će obavljen  od 1. do 22. septembra, s tim da organizacione jedinice,koje popune upisnu kvotu upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Izvor: 
Fena
Tagovi: