U Nacrt Zakona o visokom obrazovanju integrirana i dva termina septembarskog ispitnog roka

SPUS o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju KS

U Nacrt Zakona o visokom obrazovanju integrirana i dva termina septembarskog ispitnog roka

06.12.2016 - 21:48
BiH

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS) saopćio je danas da su u Nacrt Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (KS), koji je Skupština KS-a jednoglasno usvojila, integrirane za studente bitne odredbe, "koje će u potpunosti promjeniti koncept studiranja i povećati obim prava studenata". Kako se navodi, u ovaj zakonski tekst integrirana su dva termina septembarskog ispitnog roka, kolokvijalno rečeno „socijalni rok“.

U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka studenti će imati pravo polagati jedan ispit ukoliko je taj ispit uvjet za upis naredne studijske godine, odnosno uvjet za završetak studijske godine.

Nadalje, studenti će nakon odslušanog posljednjeg semestra studija imati pravo na besplatan apsolventski staž i rokove, neće obnavljati godinu nego će po automatizmu zadržati status studenta još godinu dana.

Također, studenti će imati pravo na prijavu i odbranu diplomskih i završnih radova bez obzira na redovne rokove.

Istovremeno, produžen rok za upućivanje zahtjeva za komisijski pregled ispita/održavanje usmenog ispita sa ranijih 24 na 48 sati nakon objave rezultata pismenog ili nakon usmenog odgovora.

To pravo po aktuelnom Zakonu student je mogao koristiti dva puta u toku godine, a novo rješenje predviđa neograničen broj puta.vNovim zakonskim rješenjima predviđeno je da profesor koji je oborio studenta ne može biti član komisije, a do sada je uglavnom bivao predsjednik.

Također, u slučaju da student najkasnije sedam dana prije održavanja ispita podnese obrazložen zahtjev za izuzeće predmetnog nastavnika dekan je dužan u roku od tri dana donijeti odluku o osnovanosti podnesenog zahtjeva.

Ukoliko je zahtjev studenta osnovan, dekan donosi odluku o formiranju Komisije koja će provesti provjeru znanja studenta, a član akademskog osoblja čije izuzeće je traženo ne može biti član komisije.

U slučaju komisijskog provođenja ispita, student ima pravo prisustvovati pregledu rada od strane komisije.

- U slučaju male prolaznosti na određenom predmetu, dekan je dužan formirati komisiju koja će utrvrditi razloge te male prolaznosti i predložiti mjere za njeno povećanje. Predviđen je i sukob interesa (izuzeće profesora) za slučajeve kada profesor ima srodničke odnose s kandidatom (studentom) - navodi se u saopćenju.

Obavezan je završni rad na master i integralnom studiju, a intencija je da na nekim fakultetima određene katedre oslobađaju studente izrade i odbrane završnog rada, a kako bi se profesori oslobodili obaveze mentorstava, što narušava i degradira titulu mastera. Ta praksa će biti, novim Zakonom, dokinuta.

Usto, propisana je obaveza fakultetima da su prije početka nastave dužni objaviti tačan raspored nastave s terminima ispitnih rokova, a pismeni ispitni radovi studenata se čuvaju do kraja semestra u kojem je student polagao ispit.

Evaluacija(ocjenjivanje) rada profesora od strane studenata vršit će se preko informacionog sistema i bit će unificirana na nivou Univerziteta.

Rezultati će biti dostupni ministarstvu obrazovanja. Do sada su se te evaluacije radile na nivou fakulteta i rezultati nisu bili dostupni, te nisu proizvodile nikave, ni moralne, ni pravne posljedice.

Nacrtom zakona predviđena je i obaveza Univerzitetu da po donošenju novog Zakona donese pravilnike ponašanja i oblačenja profesora i studenata. Do sada ta oblast nije bila uređena, te su se studenti, a i profesori, često puta ponašali kako ne dolikuje jednoj visokoškolskoj ustanovi.

Predviđena je i sankcija (novčane kazne) za neobjavljivanje rezultata ispita u roku od pet dana (što je postala ustaljena praksa kod nekih profesora), neodražvanje uvida u rad, konsultacije ...

Nadalje, profesor je lično dužan održavati predavanja, konsultacije, ispite, uvide u rad i ostale obaveze iz radnog odnosa, što su do sada često radili asistenti, tj zabranjeno je da taj posao rade asistenti, viši asistenti i lektori. Propisana je i sankcija u slučaju da to budu radili.

Pored toga, propisana je obaveza objavljivanja rasporeda predavanja, kosultacija, ispita, uvida u rad i ostalih obaveza iz radnog odnosa, svih profesora na stranici fakulteta, zajedno sa saglasnošću dekana da profesor predaje na drugom univerzitetu, kao i njegovim rasporedom na drugom univerzitetu, a sve s ciljem sprječavanja da profesori rade preko norme na više univerziteta ili da imaju radne obaveze u dva grada u isto vrijeme, što je do sada često bio slučaj.

Pored navedenog, SPUS je predložio veliki broj kvalitetnih rješenja o kojima će javnost biti obavještena nakon donošenja zakona.

SPUS očekuje od zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo da spomenute odredbe ostanu nepromjenjene, osim na bolje, do konačnog donošenja zakona.

Ističu, također, da daju čvrstu podršku Ministarstvu i Vladi, te da su zajedno s njima kreirali prijedloge koji imaju za cilj da se uvede obavezna praksa u nastavni proces, da se Univerzitet uveže s Biroom za zapošljavanje, da se finansijski tokovi na UNSA učine transparentnijim, da se osnuje jedinstveni informacioni sistem na kojem će se voditi kompletna analitika i informacije o imovini, nastavnom kadru, uposlenicima, studentima, te njihovom uspjehu i socijalnom ili drugim statusima, nastavi...

- Podržavamo intencije Vlade da nagradi dobre studente i da im omogući prelazak na status redovnog studenta, a na račun onih koji to pravo izgube obnavljanjem godine. Međutim, kroz javnu raspravu ćemo pokušati to detaljnije regulirati, predvidjeti izuzetke u slučaju objektivnih okolnosti kao što su studijska putovanja, bolesti i nekih drugih objektivnih okolonosti koje mogu dovesti do obnavljanja godine - navodi se.

SPUS će, kako se dalje navodi, sugerirati Vladi i Skupštini KS da predvidi specifičnosti određenih fakulteta, poput Medicinskog fakulteta, gdje je prolaznost mala radi kompleksnosti materije i struke, uprkos činjenici da nju statistički studiraju najbolji učenici iz cijele države.

- U narednom periodu kroz javnu raspravu pokušat ćemo iznaći rješenja za reguliranje velikog problema bubica i modernih sredstava za prepisivanje, donošenje jedinstvenog pravilnika o ispitu, ponovno određivanje visine školarina koje su na nekim fakultetima neopravdano podignute. Također, pokušat ćemo propisati: uvjetovanje budućih prijedloga za povećanje školarina analizom i projekcijom utroška dodatnih sredstava, zadržati Vladu u procesu davanja saglasnosti o podizanju školarina...- navodi se u saopćenju.

Izvor: 
Fena