FBiH: Liječenje neplodnosti parova snosit će Zavodi zdravstvenog osiguranja

Dozvoljena tri pokušaja inseminacije tj. pet pokušaja vanmaterične oplodnje

FBiH: Liječenje neplodnosti parova snosit će Zavodi zdravstvenog osiguranja

23.10.2017 - 14:31
Ishrana

U Sarajevu je održana javna rasprava o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, kojim se uređuju uslovi i načini liječenja neplodnosti na teritoriji FBiH. Pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Berapotvrdila da se Nacrtom zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom tretira liječenje neplodnosti, koja je definirana definicijom Svjetske zdravstvene organizacije.

Kako je rečeno, značajna promjena u odnosu na prethodni zakon, jeste i ta da su dozvoljena tri pokušaja inseminacije tj. pet pokušaja vanmaterične oplodnje (in vitro) s tim da, od toga, dva moraju biti u prirodnom ciklusu.

"Finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje vršit će se iz sredstava zdravstvenog osiguranja onim bračnim i izvanbračnim parovima ukoliko je žena starosti do 42 godine. Mogu postojati izuzeci, a potvrđuje ih konzilij zdravstvene ustanove“, dodala je pomoćnica federalnog ministra zdravstva.

Također, sam broj postupaka biomedicinski potpognute oplodnje, kako je predviđeno ovim Nacrtom zakona, utvrdit će se Pravilnikom Federalnog ministarstva zdravstva na prijedlog kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i Federalnog zavoda zdravstvenog osigiranja.

Doc. dr. Igor Budić kazao je danas kako se posebna pažnja treba posvetiti kadrovima koje moraju činiti subspecijalisti humane produkcije koji su jedini edukovani za taj posao.

Pprof.dr. Fahrija Skokić iz UKC Tuzla, smatra da se ipak u u ovaj zakon mora dodati šta sve nosi potpomognuta oplodnja, te je istakao kako je UKC Tuzla  jedni klinički centar u BiH koji može krenuti u realizaciju ovog zakona, iako je mišljenja da njihove intenzivne njege sa svojim kapacitetima opreme i kadra ne mogu u potpunosti zadovoljiti sve potrebe cijele države BiH.

Predstavnik Kantonalne bolnice Goražde, dr. Šehić Mesud je rekao da je ovaj Zakon veoma važan s obzirom na činjenicu da će se medicinski potpomognuta oplodnja obavljati isključivo u svrhu rađanja djeteta, uz zaštitu zdravlja i života majke.

"Međutim, mogu postojati i izuzeci, ali ih potvrđuje konzilij zdravstvene ustanove. Treba naglasiti da će obim prava bit definisan podzakonskim aktom koji će donijeti federalni ministar zdravstva, a na prijedlog zavoda zdravstvenog osiguranja", zaključio je on.

Izvor: 
BNN.BA